ALGEMENE VOORWAARDEN ABCBEHANG.NL

1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk
en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn,
zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de
verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of
dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld
is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de
algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene
voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis
worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene)
voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest
gunstig is.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van
het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het
bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen
voor een veilige webomgeving.
4. Aan de consument zal de ondernemer bij het product of dienst meezenden de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop;
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de ondernemer
zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod
1. De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan
beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze
waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk
kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.
3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een
consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan
laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt
tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door
de consument kan worden geraadpleegd;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de
prijs;

Artikel 6 - De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in
het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW),
verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk
bij het aanbod te worden vermeld.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW-tarieven.
3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de
ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen
aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan
zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet
toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet
toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te
zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te
worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van stukken met
betrekking tot die dienst.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat
wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits
zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk
door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.
4. In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag
wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst
voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen
vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product
slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het
product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven
redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen,
ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter
zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a die snel kunnen bederven of verouderen;
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
d) voor losse kranten en tijdschriften;
e) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
g) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk:
c) bij weddenschappen en loterijen.
b) bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende vervoer, vervoer, restaurantbedrijf, logies of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

Artikel 12 - Duurtransacties
1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de consument altijd
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst
op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een
overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de
overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij
de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch
effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten
van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of
beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de
ondernemer.
5. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van
levering.
5. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van
het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling
niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een
consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op
eventuele schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van
de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de
wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 15 –Conformiteit
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of
deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en
beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
tafelzeil en raamfolies kunt u niet retour sturen omdat het afgeknipt word van een rol

Special voor u bestelde artikelen kunt u niet terugbrengen/sturen

Ruilen en retourneringen is mogelijk in overleg met onze winkel binnen 7 dagen.

Open behangrollen behangranden beschadigt verpakkingen kunt u niet terugsturen en worden niet geaccepteerd en ook niet vergoed

Overgebleven rollen in overleg mogelijk terugsturen op uw kosten binnen 7 dagen als het niet speciaal voor u besteld is .

Paketten die retour komen zonder overleg en zonder afzender erop worden automatisch geweigerd

Opruiming uitverkoop outlet actie behangrollen onder 10 euro kunt u niet terugbrengen of terugsturen

In overleg retour paketten nemen wij wel in ontvangst

verzendkosten is wel voor de koper

Terugbetalingen na ontvangst van uw gedoeren binnen 14 dagen. er worden wel administratie kosten in mindering gebracht €6.95

Beleid omtrent kapotte/defect niet compleet ontvangen producten , neem contact op met onze webwinkel , wij zullen zo snel mogelijk oplossen en zonodig sturen wij direct een nieuw product als het kapotte en beschadigte artikel in ons bezit is .

VOOR VEEL ARTIKELEN GELDT EEN ZICHTTERMIJN VAN 7 DAGEN. BINNEN DEZE TERMIJN MAG JE HET ARTIKEL BEKIJKEN EN BEOORDELEN, ALS U WILT WETEN OF HET ARTIKEL DAT U WENS TE BESTELLEN IN AANMERKING KOMT VOOR OP ZICHTTERMIJN EN TE RETOURNEREN IS NEEM DAN VOORAF CONTACT OP MET ONS OP. OP TELEFOONNR : 0104763077

AFKOELINGSPERIODE / WET KOPEN OP AFSTAND
SINDS 1 FEBRUARI 2001 IS DE WET `KOPEN OP AFSTAND` VAN KRACHT. DOOR DEZE WET HEBBEN CONSUMENTEN EEN STERKERE RECHTSPOSITIE GEKREGEN, DUS OOK ALS HET OM KOPEN VIA INTERNET GAAT. VOLGENS DE WET IS ER VAN KOPEN OP AFSTAND SPRAKE WANNEER CONSUMENT EN VERKOPER ELKAAR BIJ DE AANKOOP NIET HEBBEN GEZIEN. DE VOLGENDE BELANGRIJKE UITBREIDINGEN VOOR WAT BETREFT DE RECHTEN VAN CONSUMENTEN ZIJN IN DE WET KOPEN OP AFSTAND OPGENOMEN: CONSUMENTEN HEBBEN RECHT OP EEN AFKOELINGSPERIODE VAN 10 WERKDAGEN NA LEVERING VAN HET PRODUCT. ZIJ MOGEN EEN PRODUCT BINNEN DIE PERIODE IN DE ORGINELE VERPAKKING TERUGSTUREN, WAARBIJ ZE ALLEEN DE PORTOKOSTEN VOOR HET TERUGSTUREN HOEVEN TE BETALEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Leveringsvoorwaarden- en betalingsvoorwaarden

RETOURNERING
DE GOEDEREN DIE BESTELD WORDEN ZIJN SPECIAAL PER KLANT BESTELD EN IN DE GEWENSTE HOEVEELHEID / AFMETING GELEVERD EN KUNNEN DERHALVE NIET GERETOURNEERD WORDEN.

LEVERING Goederen
De door ons vermelde levertijd geldt steeds bij benadering. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

EIJFFINGER BEHANG EN ESTA SANDERS BEHANG KUNT U NIET TERUGSTUREN EN OOK NIET OMRUILEN MOGELIJK .

BETALING.
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Een factuur wordt VIA DE MAIL GESTUURD NA HET BETALING .
Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende :

BEHANG
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn, als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de goederen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.

Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de breedte als de lengte van behangrollen en randen. een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

FOTOBEHANG
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Fotobehang kunt u ook niet terugsturen omdat het speciaal besteld worden .

Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd.
Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen c.q aansluitverschillen van maximaal 1/2cm (0,5cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/ foto behangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in de hoogte als de breedte, is toegestaan.

Tussentijdse maatwijzigingen door de fabrikant voorbehouden.
Raamfolies en tafelzeils worden uit rollen geknipt en kunnen niet retour .

AAN BEREKENINGEN OP DE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.
Indiende afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt :
a. tot het bedrag, dat aan de afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en
b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan ABCBEHANG heeft verricht, blijvende goederen en/ of materialen eigendom van ABCBEHANG. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

AANSPRAKEIJKHEID
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 ABCBEHANG de grootste behangwinkel van nederland direct uit voorraad leverbaar | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel